Bìa phân trang
  • Bìa phân trang

Bìa phân trang

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Bìa phân trang 10 màu - giấy Grand
Bìa phân trang 10 màu - giấy Grand Việt Nam Xấp
Bìa phân trang 12 số - giấy Grand
Bìa phân trang 12 số - giấy Grand Việt Nam 5 xấp/lốc Xấp
Bìa phân trang 10 màu - nhựa
Bìa phân trang 10 màu - nhựa Việt Nam Xấp
Bìa phân trang 12 số - nhựa
Bìa phân trang 12 số - nhựa Việt Nam 10 xấp/lốc Xấp
Bìa phân trang 24 chữ - nhựa
Bìa phân trang 24 chữ - nhựa Việt Nam Xấp
Bìa phân trang 31 số - nhựa
Bìa phân trang 31 số - nhựa Việt Nam Xấp
Bìa phân trang 12 số - nhựa King Star
Bìa phân trang 12 số - nhựa King Star Việt Nam Xấp

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

zalo-img.png