Kim bấm
  • Kim bấm
  • Kim bấm
  • Kim bấm

Kim bấm

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Kim bấm số 10 - Plus
Kim bấm số 10 - Plus JAPAN 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 10 - Double A
Kim bấm số 10 - Double A Thailand 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 10 - Kw Trio
Kim bấm số 10 - Kw Trio Taiwan 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 10 - Max
Kim bấm số 10 - Max China 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 3 - Plus
Kim bấm số 3 - Plus Taiwan Hộp
Kim bấm số 3 - Việt Đức
Kim bấm số 3 - Việt Đức Việt Nam 10 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 3 - Max
Kim bấm số 3 - Max Taiwan 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm 23/8 - KWTrio Chính hãng
Kim bấm 23/8 - KWTrio Chính hãng Taiwan 30-50tờ Hộp
Kim bấm 23/10 - KWTrio Chính hãng
Kim bấm 23/10 - KWTrio Chính hãng JAPAN 50-70tờ Hộp
Kim bấm 23/13 - KWTrio Chính hãng
Kim bấm 23/13 - KWTrio Chính hãng Taiwan 70-100tờ Hộp
Kim bấm 23/15 - KWTrio Chính hãng
Kim bấm 23/15 - KWTrio Chính hãng Taiwan 100-130tờ Hộp
Kim bấm 23/17 - KWTrio Chính hãng
Kim bấm 23/17 - KWTrio Chính hãng Taiwan 130-160tờ Hộp
Kim bấm 23/20 - KWTrio Chính hãng
Kim bấm 23/20 - KWTrio Chính hãng Taiwan 200-240tờ Hộp
Kim bấm 23/23 - KWTrio Chính hãng
Kim bấm 23/23 - KWTrio Chính hãng Taiwan 120-140tờ Hộp
Kim bấm 23/8 - KWTrio
Kim bấm 23/8 - KWTrio China 30-50tờ Hộp
Kim bấm 23/10 - KWTrio
Kim bấm 23/10 - KWTrio China 50-70tờ Hộp
Kim bấm 23/13 - KWTrio
Kim bấm 23/13 - KWTrio China 70-100tờ Hộp
Kim bấm 23/15 - KWTrio
Kim bấm 23/15 - KWTrio China 100-120tờ Hộp
Kim bấm 23/17 - KWTrio
Kim bấm 23/17 - KWTrio China 120-140tờ Hộp
Kim bấm 23/20 - KWTrio
Kim bấm 23/20 - KWTrio China 140-170tờ Hộp
Kim bấm 23/23 - KWTrio
Kim bấm 23/23 - KWTrio China 170-200tờ Hộp

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

zalo-img.png